Szukaj
zobacz nowości | Wyszukiwanie zaawansowane     
Regulamin
Pobranie dużych zdjęć ze strony internetowej lub też zakup płyty CD uważane jest za zakup zdjęcia i akceptację warunków niniejszej umowy przez Użytkownika. Za Użytkownika uważa się każdą osobę, która dokonała rejestracji.

Prawa autorskie

Każde użytkowanie zdjęć podlega ustawie z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904, z 2001r. Nr 128 poz. 904, z 2001r. Nr 128 poz. 1402, z 2002r. Nr 126 poz. 1068 i Nr 197 poz. 1662, z 2003r. Nr 166 poz.1610, z 2004 Nr 91 poz.869; Nr 96 poz.959; Nr 172 poz.1804).

Wszelkie zmiany w treści i wyglądzie, jak i użytkowanie mogące prowadzić do zniesławienia osób przedstawionych na zdjęciach lub też działania będące źródłem kontekstu o charakterze pornograficznym, zniesławiającym, oszczerczym lub działania w innej, niezgodnej z prawem lub sprzecznej z dobrymi obyczajami formie są zabronione i zobowiązują Użytkownika do wypłacenia odszkodowania. Użytkownik lub Zamawiający ponosi odpowiedzialność za tekst, którym opatrzy zdjęcie. W razie naruszenia powyższych zasad lub ogólnych praw osobistych, do odszkodowania wobec ewentualnych osób trzecich zobowiązany jest wyłącznie Użytkownik.

Każdy przypadek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub jakiegokolwiek pisemnego lub graficznego zafałszowania zdjęć oraz użytkowania, które mogłoby naruszyć godność przedstawionych na nich osób jest niedozwolony i naraża osobę wykorzystującą zdjęcia do tego rodzaju celów na roszczenia z tytułu odszkodowania.

Zgodnie z ustawą firma Food-Pictures wymaga stosowania oznaczenia (WWW.FOOD-PICTURES.COM) w sposób nie nasuwający żadnych wątpliwości odnośnie prawidłowego przyporządkowania do danego zdjęcia. Zbiorcze dowody pochodzenia zdjęć są wystarczające tylko wtedy, gdy na ich podstawie możliwe jest przyporządkowanie nie nasuwające żadnych wątpliwości. Zasada ta obowiązuje również dla reklam, emisji w audycjach telewizyjnych, filmach oraz innych środkach masowego przekazu, o ile nie zawarto żadnej dodatkowej umowy.

Jeśli nie dochodzi do wymienienia nazwy, wówczas firma Food-Pictures ma prawo żądać odszkodowania w formie dopłaty w wysokości stu procent opłaty za użytkowanie danego zdjęcia.

Zgodnie z ustawą o prawie wydawniczym z każdej publikacji w formie drukowanej firma Food-Pictures otrzymuje do swojej dyspozycji bezpłatnie co najmniej dwa kompletne egzemplarze.

Faktury, Opłaty

Prawo do użytkowania uznaje się za przeniesione przed całkowitym uiszczeniem opłaty tylko wtedy, gdy firma Food-Pictures udzieli z góry wyraźnego pisemnego zezwolenia na użytkowanie zdjęć.

Oplata za przepisanie poprawnie wystawionej faktury dokonywane na życzenie odbiorcy faktury wynosi 20 Euro. W przypadku jakichkolwiek błędów lub braków na fakturze, zostanie ona poprawiona bezpłatnie. W sensie prawnym fakt poprawienia nie zwalnia pierwotnego odbiorcy faktury z obowiązku uiszczenia zapłaty.

Ściągniecie dużego zdjęcia jest jednoznaczne z jego zakupem. Faktury wystawiane są przez firmę Food-Pictures w ciągu 14 dni od daty zakupu zdjęcia. W tym też czasie Użytkownik może bezpłatnie zrezygnować z zakupionego wcześniej zdjęcia bez ponoszenia żadnych kosztów. Rezygnacja w formie pisemnej musi być w takim przypadku niezwłocznie przekazana firmie Food-Pictures. Opłata za rezygnację z zakupu zdjęcia po dacie wystawienia faktury, jednak nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca wynosi 10% wysokości faktury. Po upływie wyżej wymienionego terminu rezygnacja nie będzie możliwa.

W przypadku dużej ilości zakupionych zdjęć firma Food-Pictures zastrzega sobie możliwość wystawiania jednej faktury za zakupy w całym miesiącu.

Linki

Strona ta zawiera odnośniki do innych stron internetowych, na których sposób funkcjonowania oraz treść firma Food-Pictures nie ma wpływu. Food-Pictures nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz sposób funkcjonowania tych stron oraz za ewentualne straty, które mogą wyniknąć z ich korzystania. Wykorzystując te strony Użytkownicy rezygnują jednocześnie z jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Food-Pictures.

Ważność i wykonywanie umowy

Za wyjątkiem wyraźnego oświadczenia o rezygnacji, żadne działanie ze strony Food-Pictures nie może być interpretowane jako rezygnacja z wykonania jednej z klauzul umowy. Rezygnacja firmy Food-Pictures z dochodzenia roszczeń z tytułu określonej części warunków niniejszej umowy nie oznacza rezygnacji z dochodzenia roszczeń związanych z pozostałymi warunkami umowy. W razie gdyby realizacja jednego z tych warunków umowy nie była możliwa, wówczas fakt ten nie ma żadnego wpływu na ważność innych ustaleń, które nadal będą obowiązywać bez jakichkolwiek ograniczeń. Nieważność jednego z ustaleń niniejszych warunków współpracy nie narusza ważności ustaleń pozostałych. Żadne działanie firmy Food-Pictures, za wyjątkiem sytuacji w której zostanie ono utrwalone w formie pisemnej, nie stanowi rezygnacji ani też poprawki niniejszych warunków współpracy. Brak dopuszczalności którejkolwiek klauzuli niniejszych warunków współpracy nie dotyczy w żaden sposób pozostałych klauzul; będą one w dalszym ciągu obowiązywać.

Wszystkie ustalenia podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej i muszą być zgodnie z nim interpretowane. Sądem właściwym do rozpatrywania wszystkich spraw spornych wynikłych z obydwu części tej umowy jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby firmy Food-Pictures. Również w razie dostaw zagranicznych za właściwość terytorialną sądu przyjmuje się miejsce siedziby firmy– o ile jest to dopuszczalne prawnie. Uwzględniając powyższy zapis firma Food-Pictures ma prawo do wszczęcia niezbędnych kroków prawnych lub postępowania przed sądem zagranicznym odpowiedniej instancji, w razie gdyby taki sposób postępowania był zdaniem firmy Food-Pictures niezbędny lub pożądany.

Niniejsze warunki umowne stanowią wyłączną podstawę sprzedaży zdjęć przez firmę Food-Pictures oraz ich użytkowania przez Użytkownika. Niniejsza umowa unieważnia wszystkie wcześniejsze ustne i pisemne, oraz zwyczajowo używane w branży i wynikające z procesów biznesowych ustalenia oraz uzgodnienia. Wszystkie uzupełnienia lub zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być podpisane przez obydwie strony umowy.

Zdjęcia podlegające warunkom tej umowy są sprzedawane w dwóch opcjach, przy czym jest to za każdym razem wyszczególnione na fakturze:


1. ZDJĘCIA LICENCJONOWANE (RM - Rights Managed)

Prawa autorskie

Agencja posiada prawa do wszystkich zdjęć i udostępnia zdjęcia wyłącznie w celu nabycia praw użytkowania fotograficznego prawa autorskiego. Przez nabycie praw rozumie się udzielenie Użytkownikowi licencji opisującej niewyłączne, niezbywalne i nie podlegające podlicencjonowaniu prawo do użytkowania wybranego zdjęcia w określonym w licencji zakresie lub określoną ilość razy. Nie istnieje możliwości zgłaszania dalszych roszczeń odnośnie zdjęcia lub jego użytkowania.

Prawa do użytkowania są ograniczone wyłącznie do ustalonego w licencji zakresu użytkowania, nośnika informacji, czasu użytkowania, nakładu, pozycjonowania, rozmiaru ilustracji, obszaru użytkowania oraz wszelkich innych ograniczeń. Inne użycie zdjęć niż ustalono w licencji jest zabronione i stanowi naruszenie praw własności firmy Food-Pictures oraz licencjodawcy. Udzielone prawa do użytkowania zdjęć nie obejmują prawa do wykorzystywania tego zdjęcia w ramach działań reklamowych lub prezentacji, o ile taki rodzaj użytkowania nie został wyraźnie dopuszczony w licencji. Również dokonanie zmiany zdjęcia chronionego prawem autorskim lub wykorzystanie go do celów rekomendacyjnych lub jako wzór do wykonania rysunku, fotografii, kolażu itd. bez odpowiedniej licencji użytkowania udzielonej przez firmę Food-Pictures jest zabronione.

Wraz z licencją Użytkownik nie otrzymuje żadnych dodatkowych praw do użytkowania zdjęć. Licencja określa prawo niewyłączne, o ile nie kreślono w niej inaczej.

Prawa do użytkowania zdjęć zasadniczo nie obejmują dopuszczenia ani zgody na odtwarzanie przedstawionych na nich osób, nazw, znaków towarowych lub firmowych, budynków, dekoracji, kompozycji artystycznych lub koncepcji przepisów. Zasada ta obowiązuje w szczególności w wypadku użytkowania zdjęć w kontekście reklamowym. Użytkownik musi sam zapewnić otrzymanie wszystkich praw oraz zatwierdzeń koniecznych do dokonania reprodukcji. We wszystkich wypadkach, w których istnienie oraz ważność takiego zezwolenia nie zostały wyraźnie potwierdzona przez firmę Food-Pictures, Użytkownik musi wynagrodzić firmę Food-Pictures a także zwolnić ją od wszystkich żądań osób trzecich, wynikających z wykorzystania zdjęć przez Użytkownika oraz wszelkiej innej odpowiedzialności. Jeśli w wyniku pomyłki firma Food-Pictures udzieliła Użytkownikowi błędnej informacji w formie pisemnej o istnieniu dopuszczenia lub zgody na użytkowanie - chociaż sytuacja taka nie ma miejsca -wówczas zakres odpowiedzialności firmy Food-Pictures ogranicza się wyłącznie do kwoty opłaty za użytkowanie danego zdjęcia umieszczonej w fakturze i opłaconej przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia każdego pobranego zdjęcia ze wszystkich elektronicznych nośników danych po upływie sześćdziesięciu dni, ale nie później niż do końca następnego miesiąca po publikacji zdjęcia.. Żadne z pobranych zdjęć nie może być naświetlane, powielane, kopiowane ani też w żaden inny sposób użytkowane lub powielane elektronicznie bez wcześniejszego uiszczenia odpowiedniej opłaty za użytkowanie.

W ramach udzielanej licencji Użytkownik otrzymuje zezwolenie tylko na zabezpieczenie wybranego zdjęcia na jednym nośniku informacji. Jednocześnie Użytkownik nie otrzymuje zezwolenia na jakiekolwiek kopiowanie (naświetlanie lub powielanie diapozytywów, negatywy pośrednie, reprodukcje, powiększenia itd.), przechowywanie w formie cyfrowej zdjęć w celach archiwizacyjnych oraz na przekazywanie zdjęć osobom trzecim. Zabrania się sporządzania oraz rozprowadzania kopii zdjęć. Użytkowanie zdjęcia w obrębie jednej bazy danych, sieci komputerowej lub innych tego rodzaju rozwiązań jest dozwolone w danym momencie tylko dla jednego użytkownika. Firma Food-Pictures udostępnia zdjęcia tylko do użytkowania zgodnego z postanowieniami umownymi pod warunkiem jego natychmiastowego usunięcia z komputera lub innego elektronicznego nośnika danych należącego do użytkownika po zakończeniu użytkowania.

Opłaty

Każdy przypadek użytkowania materiałów zdjęciowych, za wyjątkiem wewnątrz firmowych prac w fazie projektowej wymaga opłacenia honorarium. Pod pojęciem użytkowania rozumie się między innymi każdą reprodukcje w formie cyfrowej lub drukowanej, jak i wykorzystywanie zdjęcia jako wzoru dla rysunków, karykatur, poprawiania zdjęć, prezentacji reklamowych oraz takiego wykorzystania części zdjęć, podczas którego za pomocą montażu, obróbki graficznej lub innych technik staną się one elementami nowych prac fotograficznych.

Wysokość honorarium płaconego firmie Food-Pictures jest zależna od rodzaju użytkowania. Przy każdorazowym nabywaniu praw użytkowania należy dokładnie podać wydanie i rodzaj publikacji oraz miejsce w którym zdjęcie zostanie wykorzystane. Wraz z pełnym opłaceniem honorarium zostaje udzielona licencja na użytkowanie, która zezwala tylko na jednokrotne wykorzystanie zdjęcia we wcześniej podanym celu, w określonym zakresie i ustalonym zakresie rozpowszechniania. Każde powtórzenie, rozszerzenie zakresu użytkowania (do celów reklamowych, ponowna publikacja online itd.) lub też inny rodzaj użytkowania nie uwzględniony we wcześniejszej licencji wymaga ponownego opłacenia honorarium.

Prawo do użytkowania uznaje się za przeniesione przed całkowitym uiszczeniem opłaty tylko wtedy, gdy firma Food-Pictures udzieli z góry wyraźnego pisemnego zezwolenia na użytkowanie zdjęć. W wypadku gdy dane osobowe Użytkownika nie zostały podane zgodnie z prawdą lub tez dane dotyczące użytkowania zdjęcia nie są zgodne z rzeczywistym sposobem jego wykorzystania, wówczas uznaje się że licencja nie została udzielona, a agencja Food-Pictures zostaje tym samym zwolniona od wszystkich roszczeń o odszkodowanie ze strony osób trzecich.

Każdorazowe przekazanie zdjęcia osobom trzecim, jak i każdy przypadek jego kopiowania lub cyfrowego zapisywania w celach archiwizacyjnych, wymaga pisemnej zgody firmy Food-Pictures. W razie naruszenia tego zakazu firma Food-Pictures jest uprawniona do odszkodowania w wysokości 1500 Euro za każde zdjęcie, przy czym w szczególnych przypadkach kwota ta może być odpowiednio wyższa.

W razie bezprawnego lub nie zgłoszonego przypadku użytkowania zastrzega się prawo do dodatkowego odszkodowania wynoszącego co najmniej pięciokrotną wartość opłaty za użytkowanie. Spełniając roszczenie o odszkodowanie Użytkownik zamawiający zdjęcie nie wchodzi w posiadanie ani też nie uzyskuje żadnych innych praw do materiałów zdjęciowych agencji fotograficznej.

Użytkownik licencji zapewnia, że firma Food-Pictures zostanie wynagrodzona, a także zwolniona od wszelkiej odpowiedzialności ponoszonej z tytułu roszczeń o odszkodowanie, straty lub kosztów powstających w wyniku bezprawnego wykorzystania udostępnionego materiału zdjęciowego. Zasada ta obowiązuje również w wypadku jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika klauzul zawartych w niniejszej umowie.

Odpowiedzialność

Firma Food-Pictures dokłada wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności, prawidłowości oraz niezawodności oferowanych przez siebie produktów. Firma Food-Pictures nie daje jednak żadnej gwarancji na nieprzerwane lub bezbłędne funkcjonowanie oraz zawartość tej strony internetowej. Firma Food-Pictures nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej za usługi serwisowe, naprawy lub poprawki mogące być wynikiem odwiedzin tej strony. Firma Food-Pictures nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – włącznie ze zmniejszeniem lub utratą przychodu jak i innymi pośrednimi lub bezpośrednimi szkodami, mogącymi powstać w wyniku korzystania z tej strony internetowej.

Firma Food-Pictures całkowicie wyklucza każdą gwarancję: zdolności rynkowej plików i zdjęć, braku występowania w nich wirusów komputerowych oraz odpowiedniej jakości lub przydatności do danego celu. Przed wykonaniem reprodukcji lub innym użytkowaniem zdjęcia należy sprawdzić je pod kątem wystąpienia ewentualnych błędów lub innych niedogodności. W razie uzasadnionych reklamacji istnieje wyłącznie możliwość podjęcia działań zaradczych polegających na wymianie danego błędnego pliku lub też na zwrocie opłaty licencyjnej uiszczonej przez Użytkownika.

Jeśli w wyniku błędu firmy Food-Pictures lub innej osoby fizycznej lub prawnej, zdjęcie, dla którego udzielono wyłącznej licencji użytkowania, zostanie przekazane do celów kolidujących z jego wyłącznym użytkowaniem lub też gdy firma Food-Pictures będzie odpowiedzialna wobec Użytkownika z innych powodów, wówczas odpowiedzialność cywilna firmy Food-Pictures ogranicza się maksymalnie do wysokości opłaty za użytkowanie danego zdjęcia.


2. ZDJĘCIA I PŁYTY CD TYPU RF – (Royalty Free)

Jeśli Użytkownik zawiera tę umowę na zlecenie swojego Pracodawcy, wówczas warunki niniejszej umowy obowiązują zarówno Pracodawcę jak i Użytkownika jako jego przedstawiciela. Prawa dotyczące zdjęć typu Royalty Free udzielane są wtedy wyłącznie Pracodawcy. Jako niezależna osoba Użytkownik nie posiada uprawnień do kopiowania płyt CD lub pojedynczych zdjęć i przeniesienia ich do swojego nowego miejsca pracy lub swojej własnej firmy.

Prawa autorskie

Firma Food-Pictures udziela niewyłącznego i niezbywalnego prawa do reprodukcji zdjęć znajdujących się na płycie CD lub też pobranych ze strony internetowej. Zdjęcia mogą być wykorzystane do: produkcji materiałów drukowanych i broszur, ogłoszeń, plakatów reklamowych, okładek płyt CD, projektów graficznych, prezentacji do celów wewnętrznych firmy, w Internecie, Intranecie oraz wszelkiego rodzaju elektronicznych środków przekazu włącznie z użytkowaniem do celów reklamowych i redakcyjnych, jak i reklamy Użytkownika finalnego. Produkty te nie mogą jednak być przeznaczone do dalszej sprzedaży lub ponownego wykorzystania zdjęć. Licencje użytkowania zdjęć lub płyt CD są udzielane pojedynczym firmom lub osobom i jako takie nie mogą być sprzedawane ani przekazywane innym firmom lub osobom. Możliwe jest jednak wykorzystywanie zdjęć lub płyt CD dla dowolnej liczny różnych projektów lub klientów licencjobiorcy.

Zastrzeżenia

Licencjobiorcy zabrania się dalszej sprzedaży pojedynczych zdjęć, całych płyt CD lub też opracowań zdjęć. Bez dodatkowej licencji zabrania się również wytwarzania produktów w nakładzie przekraczającym 10 000 sztuk, które bazują na zdjęciach i są przeznaczone na sprzedaż. Do tego rodzaju produktów zalicza się takie artykuły handlowe przeznaczone do celów hurtowych i detalicznych jak np. kartki okolicznościowe i widokówki, kalendarze, papier listowy, plakaty, koszulki, krawaty, kubki czy podkładki pod myszy zawierające fotografie. Same zdjęcia jako produkt finalny nie mogą być wynajmowane, licencjonowanie ani też podlicencjonowane, jeśli nie stanowią części niezależnego projektu graficznego. Nie zezwala się na ich wykorzystanie jako znaku towarowego lub marki dla określonych usług. Licencjobiorca zobowiązuje się, że zdjęcia nie zostaną wykorzystane w treściach o charakterze zniesławiającym, pornograficznym, obscenicznym i niezgodnym z prawem czy też połączone z tego rodzaju materiałami lub treściami. Licencjobiorca zobowiązuje się również do poniesienia wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub kosztów, które mogą powstać w związku z użytkowaniem zdjęć lub płyt CD.

Odpowiedzialność

Firma Food-Pictures gwarantuje prawidłową jakość i funkcjonalność zdjęć w czasie 30 dni od momentu dostawy. W razie uzasadnionych reklamacji licencjobiorca ma prawo do dodatkowej dostawy lub też, za zgodą firmy Food-Pictures do zwrotu ceny zakupu. Firma Food-Pictures w żadnym wypadku nie przejmuje dalszej odpowiedzialności oraz całkowicie wyklucza każdą gwarancję zdolności rynkowej, odpowiedniej jakości i przydatności zdjęć i plików do określonego celu użytkowania oraz kompatybilności z komputerami i innym sprzętem. Firma Food-Pictures nie jest odpowiedzialna wobec licencjobiorcy ani tez wobec żadnej innej osoby fizycznej lub prawnej w razie jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie, utraconych przychodów czy też podobnych kosztów lub strat, ponoszonych przez licencjobiorcę z tytułu użytkowania cyfrowych środków przekazu, niniejszej umowy czy też faktury.

Firma Food-Pictures zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian warunków użytkowania, cen, informacji oraz umownych warunków dotyczących licencji znajdujących się na tej stronie internetowej.
 © Food Pictures 2005-2010